(+84-274) 3790193

Thứ Hai - Thứ sáu 7:30 -17:00
Thứ bảy 7:30 -11:30
Chủ nhật - Ngày lễ nghỉ làm việc

CÁM MÌ 1
CÁM MÌ 1

May 26, 2015, 4:23 pm

BỘT MÌ CÁI CHUÔNG
BỘT MÌ CÁI CHUÔNG

May 26, 2015, 4:31 pm

BỘT MÌ NÀNG TIÊN
BỘT MÌ NÀNG TIÊN

May 26, 2015, 4:32 pm

BỘT MÌ CON VOI
BỘT MÌ CON VOI

January 9, 2018, 5:30 pm

BỘT CHIÊN DÒN DÒN
BỘT CHIÊN DÒN DÒN

May 22, 2015, 1:59 pm

CÁM MÌ 2
CÁM MÌ 2

May 26, 2015, 3:59 pm

BỘT MÌ CÁI CHUÔNG
BỘT MÌ CÁI CHUÔNG

May 28, 2015, 4:40 pm

BỘT MÌ NÀNG TIÊN
BỘT MÌ NÀNG TIÊN

May 26, 2015, 4:32 pm

© 2015 Golden Wheat JSC. All Rights Reserved, Created by Net_Xua